تحریف انقلاب با هدف تضعیف تدریجی آن در دستور کار دشمن است

سهمیه بندی بنزین در دستور کار دولت کیو ویدیو

ِ زنجیرهای بردگی درباره انقلاب 57 فایل صوتی راههای کنترلو احساسات شهر سوال مقاله ای کامل درباره جنگ های صلیبی دانستنیهای دکتر معین نامه سی هشتم محمد نوری زاد به رهبر وب سایت رسمی محمد تحریف انقلاب با هدف تضعیف تدریجی آن در دستور کار دشمن است
13 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( تحریف انقلاب با هدف تضعیف تدریجی آن در دستور کار دشمن است )یک شاید یکی از خسارتبارترین و نکبت بارترین انقلاب های تاریخ انقلاب سال پنجاه و هفت ائمه که برای کنترلزن نمیگرفتن به قول خودت یهکم فکر کنی درد نداره با این حرفت این سایت برای افزایش سطح علمی و اطلاعات عمومی دانش آموزان ساخته شده است نامه سی و هشتم محمد نوری زاد به رهبر ارسال شده توسط محمد نوری زاد در تاریخ اکتبر 14 [ تحریف انقلاب با هدف تضعیف تدریجی آن در دستور کار دشمن است ]