تخریب اراضی تصرف شده در ارتفاعات جنوب مشهد

کیو ویدیو

باستان شناسی پژوهشهای ایرانی دریای پارس مقاله پژوهشهای ایرانی دریای پارس ارتباط ایثارگران رییس جمهور ایثار خبر تخریب اراضی تصرف شده در ارتفاعات جنوب مشهد
کیو ویدیو
( تخریب اراضی تصرف شده در ارتفاعات جنوب مشهد )حمید توکلی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در حاشیه نمایش مستند قنات قصبه گناباد هرچه اقتدار یک فرهنگ بیشتر باشد تأثیر آن در سایر کشورها و آفاق و اقطار بیشتر خواهد بود با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه مبنی بر اینکه بدنبال م با همه [ تخریب اراضی تصرف شده در ارتفاعات جنوب مشهد ]