ترامپ رئیس کارکنان کاخ سفید استراتژیست ارشد خود را انتخاب کرد

ترامپ در کاخ سفید پنیر ایرانی می‌خورد؟ کیو ویدیو

4 بهمن 1398
کیو ویدیو
( ترامپ رئیس کارکنان کاخ سفید استراتژیست ارشد خود را انتخاب کرد ) [ ترامپ رئیس کارکنان کاخ سفید استراتژیست ارشد خود را انتخاب کرد ]