ترامپ رئیس کارکنان کاخ سفید استراتژیست ارشد خود را انتخاب کرد

( ترامپ رئیس کارکنان کاخ سفید استراتژیست ارشد خود را انتخاب کرد ) [ ترامپ رئیس کارکنان کاخ سفید استراتژیست ارشد خود را انتخاب کرد ]