ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند

قوانین مدیریت پسماند در اتحادیه اروپا کیو ویدیو

9 دی 1397
کیو ویدیو
( ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند ) [ ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند ]