ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند

اولین مهمترین سوال‌هایی در انگلیسی شما می‌پرسند باید بلد باشید کیو ویدیو

23 مهر 1398
کیو ویدیو
( ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند ) [ ترزا می اسکاتلند مستقل هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا بماند ]