ترویج فرهنگ تبیین اه نظام اسلامی از ضرورت های عصر امروز

کیو ویدیو

ناپیدا مصاحبه ایران فردا وب سایت رسمی محمد نوری زاد ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم بخش نخست به همراه ترویج فرهنگ تبیین اه نظام اسلامی از ضرورت های عصر امروز
کیو ویدیو
( ترویج فرهنگ تبیین اه نظام اسلامی از ضرورت های عصر امروز )دیشب رفتم دیدن جناب امیرحسین دولت پناه این مرد کلید دار گنج های سادگی و پاکی و گنده لات های تسبیح به دست ما را چاره ای جز واژگونیِ این نظام نیست چرایی و چگونگی اش را [ ترویج فرهنگ تبیین اه نظام اسلامی از ضرورت های عصر امروز ]