تشکیل کمیته نظارت بر فضای مجازی به منظور نظارت بر فعالیت های تبلیغی انتخابات

کیو ویدیو

مرکز پژوهشها قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری های سوسو سخن روز وب سایت رسمی محمد نوری زاد ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم بخش نخست به همراه تشکیل کمیته نظارت بر فضای مجازی به منظور نظارت بر فعالیت های تبلیغی انتخابات
کیو ویدیو
( تشکیل کمیته نظارت بر فضای مجازی به منظور نظارت بر فعالیت های تبلیغی انتخابات )مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره برای کارشناسی طرح‌ها و لوايح از م موردی سر تیتر خبرها سخنی با سیدعلی بر لبِ پرتگاه مصاحبه با نوری زاد بهروز وثوقی گنده لات های تسبیح به دست ما را چاره ای جز واژگونیِ این نظام نیست چرایی و چگونگی اش را [ تشکیل کمیته نظارت بر فضای مجازی به منظور نظارت بر فعالیت های تبلیغی انتخابات ]