تفاهمنامه ایران ومالزی برای مطالعه میدان های گازی

( تفاهمنامه ایران ومالزی برای مطالعه میدان های گازی ) [ تفاهمنامه ایران ومالزی برای مطالعه میدان های گازی ]