تفنگداران دریایی آمریکا به نزدیکی مرز نروژ و روسیه اعزام شدند

فوری حمله به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد کیو ویدیو

30 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( تفنگداران دریایی آمریکا به نزدیکی مرز نروژ و روسیه اعزام شدند ) [ تفنگداران دریایی آمریکا به نزدیکی مرز نروژ و روسیه اعزام شدند ]