تفنگداران دریایی آمریکا به نزدیکی مرز نروژ و روسیه اعزام شدند

( تفنگداران دریایی آمریکا به نزدیکی مرز نروژ و روسیه اعزام شدند ) [ تفنگداران دریایی آمریکا به نزدیکی مرز نروژ و روسیه اعزام شدند ]