توافق کمک ۱۵ میلیارد دلاری به افغانستان در نشست بروکسل

( توافق کمک ۱۵ میلیارد دلاری به افغانستان در نشست بروکسل )ازدواج سلطنتی مراسمی عمومی است که میلیون‌ها نفر در دنیا از طریق تلویزیون و هزاران [ توافق کمک ۱۵ میلیارد دلاری به افغانستان در نشست بروکسل ]