توصیه هایی درخصوص چگونگی مدیریت روانی اخبار حادثه پلاسکو

آوار شایعات برخرابه های پلاسکودبیرحوادث همشهری به شایعات پلاسکوپاسخ می دهد کیو ویدیو

1 بهمن 1397
کیو ویدیو
( توصیه هایی درخصوص چگونگی مدیریت روانی اخبار حادثه پلاسکو ) [ توصیه هایی درخصوص چگونگی مدیریت روانی اخبار حادثه پلاسکو ]