توضیح سازمان صنعت معدن وتجارت کرمانشاه در خصوص شرکت فرش گلیم گبه

بازدید وزیر صنعت، معدن وتجارت دستاوردهای گروه صنعتی ایران خودرو کیو ویدیو

28 تیر 1398
کیو ویدیو
( توضیح سازمان صنعت معدن وتجارت کرمانشاه در خصوص شرکت فرش گلیم گبه ) [ توضیح سازمان صنعت معدن وتجارت کرمانشاه در خصوص شرکت فرش گلیم گبه ]