توضیح سازمان صنعت معدن وتجارت کرمانشاه در خصوص شرکت فرش گلیم گبه

توضیحات رییس سازمان هواشناسی در خصوص بارندگی های اخیر کیو ویدیو

25 فروردین 1398
کیو ویدیو
( توضیح سازمان صنعت معدن وتجارت کرمانشاه در خصوص شرکت فرش گلیم گبه ) [ توضیح سازمان صنعت معدن وتجارت کرمانشاه در خصوص شرکت فرش گلیم گبه ]