تیراندازی دو فرد مسلح به یک شهروند چابهاری

( تیراندازی دو فرد مسلح به یک شهروند چابهاری ) [ تیراندازی دو فرد مسلح به یک شهروند چابهاری ]