تیموریان دایی شناسنامه فوتبال ایران است در ماجرای استقلال هیچ تقصیری نداشتم

( تیموریان دایی شناسنامه فوتبال ایران است در ماجرای استقلال هیچ تقصیری نداشتم ) [ تیموریان دایی شناسنامه فوتبال ایران است در ماجرای استقلال هیچ تقصیری نداشتم ]