جانشین کامیابی نیا در دربی84

مصدومیت کمال کامیابی نیا پس بازی برابر پیکان کیو ویدیو

16 فروردین 1398
کیو ویدیو
( جانشین کامیابی نیا در دربی84 ) [ جانشین کامیابی نیا در دربی84 ]