جسدکارگر انتقال برق جیرفت

انتقال برق پستهای فشار قوی DC GIS کیو ویدیو

23 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( جسدکارگر انتقال برق جیرفت ) [ جسدکارگر انتقال برق جیرفت ]