حاشیه کری خوانی به اوج رسید دیدار والیبالی ها به تبریز

ریزش کوه به دنبال وقوع زلزله در حاشیه دکل حفاری کیو ویدیو

29 فروردین 1400
کیو ویدیو
( حاشیه کری خوانی به اوج رسید دیدار والیبالی ها به تبریز ) [ حاشیه کری خوانی به اوج رسید دیدار والیبالی ها به تبریز ]