حداقل حقوق۱ ۲میلیون تومان درتلفیق مطرح نشده است

احمد خاتمی گزینه ای برای آینده رهبری مطرح نشده است کیو ویدیو

7 بهمن 1397
کیو ویدیو
( حداقل حقوق۱ ۲میلیون تومان درتلفیق مطرح نشده است ) [ حداقل حقوق۱ ۲میلیون تومان درتلفیق مطرح نشده است ]