حداقل حقوق۱ ۲میلیون تومان درتلفیق مطرح نشده است

( حداقل حقوق۱ ۲میلیون تومان درتلفیق مطرح نشده است ) [ حداقل حقوق۱ ۲میلیون تومان درتلفیق مطرح نشده است ]