حداقل حقوق۱ ۲میلیون تومان درتلفیق مطرح نشده است

بحثی در خصوص میانجیگری در دیدار وزیر خارجه عمان دکتر ظریف مطرح نشده است کیو ویدیو

4 خرداد 1398
کیو ویدیو
( حداقل حقوق۱ ۲میلیون تومان درتلفیق مطرح نشده است ) [ حداقل حقوق۱ ۲میلیون تومان درتلفیق مطرح نشده است ]