حسنی خو با اسدی جلسه داشت نه کی روش

( حسنی خو با اسدی جلسه داشت نه کی روش ) [ حسنی خو با اسدی جلسه داشت نه کی روش ]