حفظ انسجام و صلابت نظام به دست کیست آکا

( حفظ انسجام و صلابت نظام به دست کیست آکا ) [ حفظ انسجام و صلابت نظام به دست کیست آکا ]