خراسان جنوبی مقام نخست مسابقه زورخانه ای کارگران کشور راب کرد

( خراسان جنوبی مقام نخست مسابقه زورخانه ای کارگران کشور راب کرد ) [ خراسان جنوبی مقام نخست مسابقه زورخانه ای کارگران کشور راب کرد ]