خسرو حیدری جواب کری خوانی های پرسپولیسی ها را در زمین می دهیم

( خسرو حیدری جواب کری خوانی های پرسپولیسی ها را در زمین می دهیم ) [ خسرو حیدری جواب کری خوانی های پرسپولیسی ها را در زمین می دهیم ]