خطر ریزش بنای تاریخی دوره قاجاریه در مراغه

( خطر ریزش بنای تاریخی دوره قاجاریه در مراغه ) [ خطر ریزش بنای تاریخی دوره قاجاریه در مراغه ]