خوشحالم مدال طلای خودم را تکرار کردم پیست هند سنگین بود

( خوشحالم مدال طلای خودم را تکرار کردم پیست هند سنگین بود ) [ خوشحالم مدال طلای خودم را تکرار کردم پیست هند سنگین بود ]