داعش مسئولیت حمله به دادگاه عالی افغانستان را به عهده گرفت

مسئولین را به دادگاه بکشانیدحاج آقا دانشمند کیو ویدیو

7 خرداد 1398
کیو ویدیو
( داعش مسئولیت حمله به دادگاه عالی افغانستان را به عهده گرفت ) [ داعش مسئولیت حمله به دادگاه عالی افغانستان را به عهده گرفت ]