درآمد 8 میلیونی با 10 بز اشتغال زایی با شیر بز فرانسوی

( درآمد 8 میلیونی با 10 بز اشتغال زایی با شیر بز فرانسوی ) [ درآمد 8 میلیونی با 10 بز اشتغال زایی با شیر بز فرانسوی ]