درد زایمان شدید گورخر ماده را عصبانی کرد

( درد زایمان شدید گورخر ماده را عصبانی کرد ) [ درد زایمان شدید گورخر ماده را عصبانی کرد ]