درصندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی چه می گذرد

ریسک های برونسپاری پروژه های تحقیق توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان کیو ویدیو

22 آذر 1397
کیو ویدیو
( درصندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی چه می گذرد ) [ درصندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی چه می گذرد ]