دشمنی و قهر استقلالی ها تا رستوران منصوریان هم کشیده شد یکی از مهمان ها قهر کرد و رفت

( دشمنی و قهر استقلالی ها تا رستوران منصوریان هم کشیده شد یکی از مهمان ها قهر کرد و رفت ) [ دشمنی و قهر استقلالی ها تا رستوران منصوریان هم کشیده شد یکی از مهمان ها قهر کرد و رفت ]