دقیقا به همون نسبتی که شب دلت نمیخواد

( دقیقا به همون نسبتی که شب دلت نمیخواد ) [ دقیقا به همون نسبتی که شب دلت نمیخواد ]