دلارهای بلوکه شده آزاد نشد بانک مرکزی دست به دامن پتروشیمی ها شد

( دلارهای بلوکه شده آزاد نشد بانک مرکزی دست به دامن پتروشیمی ها شد ) [ دلارهای بلوکه شده آزاد نشد بانک مرکزی دست به دامن پتروشیمی ها شد ]