دوره کودتا منقضی شده است سفرلاریجانی در راستای توسعه روابط مجالس ایران ترکیه است

( دوره کودتا منقضی شده است سفرلاریجانی در راستای توسعه روابط مجالس ایران ترکیه است ) [ دوره کودتا منقضی شده است سفرلاریجانی در راستای توسعه روابط مجالس ایران ترکیه است ]