دولت به منشور حقوق شهروندی متعهد پایبند است 22 بهمن پاسخ آمریکا را می دهیم

تیکه به حقوق شهروندی دولت روحانی درس فقه امام خامنه ای کیو ویدیو

5 آذر 1397
کیو ویدیو
( دولت به منشور حقوق شهروندی متعهد پایبند است 22 بهمن پاسخ آمریکا را می دهیم ) [ دولت به منشور حقوق شهروندی متعهد پایبند است 22 بهمن پاسخ آمریکا را می دهیم ]