دولت به منشور حقوق شهروندی متعهد پایبند است 22 بهمن پاسخ آمریکا را می دهیم

نمونه سوالات ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی کیو ویدیو

19 آبان 1397
کیو ویدیو
( دولت به منشور حقوق شهروندی متعهد پایبند است 22 بهمن پاسخ آمریکا را می دهیم ) [ دولت به منشور حقوق شهروندی متعهد پایبند است 22 بهمن پاسخ آمریکا را می دهیم ]