دولت به منشور حقوق شهروندی متعهد پایبند است 22 بهمن پاسخ آمریکا را می دهیم

( دولت به منشور حقوق شهروندی متعهد پایبند است 22 بهمن پاسخ آمریکا را می دهیم ) [ دولت به منشور حقوق شهروندی متعهد پایبند است 22 بهمن پاسخ آمریکا را می دهیم ]