دومین جشنواره سراسری اتود در گلستان برگزار می شود

( دومین جشنواره سراسری اتود در گلستان برگزار می شود ) [ دومین جشنواره سراسری اتود در گلستان برگزار می شود ]