دو شرکت وزارت ارتباطات از بودجه جاری بی نصیب ماندند

گزارشی بی توجهی های وزارت ارتباطات به پیام رسان های داخلی را اینجا ببینید. کیو ویدیو

جستار حمایت تولید ملی KHAMENEI IR پژوهشهای ایرانی دریای پارس مطالعات ایران شناسی دو شرکت وزارت ارتباطات از بودجه جاری بی نصیب ماندند
22 تیر 1398
کیو ویدیو
( دو شرکت وزارت ارتباطات از بودجه جاری بی نصیب ماندند )جستار بیانات رهبری کلیدواژه حمایت از تولید ملی تولید تولید ثروت خودکفایی در فرهنگ ایرانی همچون بسیاری از اقوام دیگر برای برخی از گیاهان و درختان نیرو و خواص [ دو شرکت وزارت ارتباطات از بودجه جاری بی نصیب ماندند ]