دو شرکت وزارت ارتباطات از بودجه جاری بی نصیب ماندند

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( دو شرکت وزارت ارتباطات از بودجه جاری بی نصیب ماندند )جستار بیانات رهبری کلیدواژه حمایت از تولید ملی تولید تولید ثروت خودکفایی در فرهنگ ایرانی همچون بسیاری از اقوام دیگر برای برخی از گیاهان و درختان نیرو و خواص [ دو شرکت وزارت ارتباطات از بودجه جاری بی نصیب ماندند ]