دو شرکت وزارت ارتباطات از بودجه جاری بی نصیب ماندند

بودجه تفریغ بودجه دهیاری کیو ویدیو

جستار حمایت تولید ملی KHAMENEI IR پژوهشهای ایرانی دریای پارس مطالعات ایران شناسی دو شرکت وزارت ارتباطات از بودجه جاری بی نصیب ماندند
16 فروردین 1398
کیو ویدیو
( دو شرکت وزارت ارتباطات از بودجه جاری بی نصیب ماندند )جستار بیانات رهبری کلیدواژه حمایت از تولید ملی تولید تولید ثروت خودکفایی در فرهنگ ایرانی همچون بسیاری از اقوام دیگر برای برخی از گیاهان و درختان نیرو و خواص [ دو شرکت وزارت ارتباطات از بودجه جاری بی نصیب ماندند ]