دو پرتابگر چکش ایران آزمایش دوپینگ دادند

متأسفانه ویروس کرونا وارد ایران شده در قم دو نمونه آزمایش مثبت تایید شده کیو ویدیو

30 بهمن 1398
کیو ویدیو
( دو پرتابگر چکش ایران آزمایش دوپینگ دادند ) [ دو پرتابگر چکش ایران آزمایش دوپینگ دادند ]