دیگر فیلمى نمى سازم که خانم ها روسری داشته باشند

( دیگر فیلمى نمى سازم که خانم ها روسری داشته باشند ) [ دیگر فیلمى نمى سازم که خانم ها روسری داشته باشند ]