دی میستورا در مذاکرات صلح آستانه پیرامون سوریه شرکت نمی کند

توضیحات تکمیلی پیرامون روش های ثبت شرکت در کانادا کیو ویدیو

24 مهر 1399
کیو ویدیو
( دی میستورا در مذاکرات صلح آستانه پیرامون سوریه شرکت نمی کند ) [ دی میستورا در مذاکرات صلح آستانه پیرامون سوریه شرکت نمی کند ]