د نیوز هند در سیاست های خود نسبت به افغانستان بازنگری می کند

آرامش خود را در ما بیابید آرمان د فریک کیو ویدیو

مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه آشنایی اجمالی اقدامات ِ زنجیرهای بردگی درباره انقلاب 57 فایل صوتی ما باید جمهوری اسلامی را واژگون کنیم بخش نخست به همراه د نیوز هند در سیاست های خود نسبت به افغانستان بازنگری می کند
29 فروردین 1400
کیو ویدیو
( د نیوز هند در سیاست های خود نسبت به افغانستان بازنگری می کند )مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه آشنایی اجمالی با اقدامات راهبردی و اجرایی در حوادث یک شاید یکی از خسارتبارترین و نکبت بارترین انقلاب های تاریخ انقلاب سال پنجاه و هفت گنده لات های تسبیح به دست ما را چاره ای جز واژگونیِ این نظام نیست چرایی و چگونگی اش را [ د نیوز هند در سیاست های خود نسبت به افغانستان بازنگری می کند ]