راننده اتوبوس‌ اهوازی 13 میلیون وجه نقد گم شده را به صاحبش بازگرداند

( راننده اتوبوس‌ اهوازی 13 میلیون وجه نقد گم شده را به صاحبش بازگرداند ) [ راننده اتوبوس‌ اهوازی 13 میلیون وجه نقد گم شده را به صاحبش بازگرداند ]