راه اندازی بخش استانها شعب بیمه ایران برای تسهیل در امور بیمه ای

مذاکره بهترين راه برای مهار سیاست های ایران است... کیو ویدیو

مرکز پژوهشها قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری مرکز پژوهشها قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10 11 1395 بخشنامه 14 جدید درآمد accpress قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌ اجتماعی‌ فرهنگی برگزاری آئین یادبود کاشف السلطنه بنیانگذار صنعت چایکاری راه اندازی بخش استانها شعب بیمه ایران برای تسهیل در امور بیمه ای
14 مرداد 1399
کیو ویدیو
( راه اندازی بخش استانها شعب بیمه ایران برای تسهیل در امور بیمه ای )مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره برای کارشناسی طرح‌ها و لوايح از م موردی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌قانون برنامه بخشنامه تصویبنامه رأی دیوان عدالت اداری سازمان اداری و استخدامی سازمان برنامه و توضیح سایت سازمان تامین اجتماعی بخشنامه های سری ۱۴ خود در خصوص حق بیمه قراردادهای قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری ‎اسلامی حضور مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گیلان و معاونین در روز قدس [ راه اندازی بخش استانها شعب بیمه ایران برای تسهیل در امور بیمه ای ]