راه اندازی پایاب سد خداآفرین 26 هزار فرصت شغلی ایجاد می کند

26 هزار تا 100 هزار فرصت شغلی این می رود کیو ویدیو

28 آبان 1397
کیو ویدیو
( راه اندازی پایاب سد خداآفرین 26 هزار فرصت شغلی ایجاد می کند ) [ راه اندازی پایاب سد خداآفرین 26 هزار فرصت شغلی ایجاد می کند ]