رشد ۴۰ درصدی تخفیفات شهرداری با اجرایی شدن بسته های تشویقی نوسازی

( رشد ۴۰ درصدی تخفیفات شهرداری با اجرایی شدن بسته های تشویقی نوسازی ) [ رشد ۴۰ درصدی تخفیفات شهرداری با اجرایی شدن بسته های تشویقی نوسازی ]