رشد ۴۰ درصدی تخفیفات شهرداری با اجرایی شدن بسته های تشویقی نوسازی

بسته های تشویقی جهت فعالیت بخش خصوصی در بندر چابهار کیو ویدیو

7 اسفند 1397
کیو ویدیو
( رشد ۴۰ درصدی تخفیفات شهرداری با اجرایی شدن بسته های تشویقی نوسازی ) [ رشد ۴۰ درصدی تخفیفات شهرداری با اجرایی شدن بسته های تشویقی نوسازی ]