رشد ۴۰ درصدی تخفیفات شهرداری با اجرایی شدن بسته های تشویقی نوسازی

رشد ۹۶ درصدی بارش های آسمانی در ایران کیو ویدیو

24 شهریور 1398
کیو ویدیو
( رشد ۴۰ درصدی تخفیفات شهرداری با اجرایی شدن بسته های تشویقی نوسازی ) [ رشد ۴۰ درصدی تخفیفات شهرداری با اجرایی شدن بسته های تشویقی نوسازی ]