رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر چهار کتاب حوزه دفاع مقدس از شینا تا آب هرگز نمی میرد عکس

دشمن اول انقلاب تا امروز بر روی همه نقاطی ممکن هست کشور رو به هرج مرج بک کیو ویدیو

24 مرداد 1399
کیو ویدیو
( رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر چهار کتاب حوزه دفاع مقدس از شینا تا آب هرگز نمی میرد عکس ) [ رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر چهار کتاب حوزه دفاع مقدس از شینا تا آب هرگز نمی میرد عکس ]