رونمایی از دفترچه سه زبانه گردشگری توریست های خارجی در ۲دقیقه ویزای ایران می گیرند

( رونمایی از دفترچه سه زبانه گردشگری توریست های خارجی در ۲دقیقه ویزای ایران می گیرند ) [ رونمایی از دفترچه سه زبانه گردشگری توریست های خارجی در ۲دقیقه ویزای ایران می گیرند ]