رویترز ترامپ مبارزه با افراط گرایی را به اسلام محدود می کند

گفتگوی طنز خليل بحران ترامپ به زبان تركی کیو ویدیو

15 آذر 1398
کیو ویدیو
( رویترز ترامپ مبارزه با افراط گرایی را به اسلام محدود می کند ) [ رویترز ترامپ مبارزه با افراط گرایی را به اسلام محدود می کند ]