رکورددار گازرسانی به روستاها هستیم ۲۴۸ روستا گاز دار شده اند

شوراها به عامل عقب ماندگی شهرها روستاها تبدیل شدهاند کیو ویدیو

6 خرداد 1398
کیو ویدیو
( رکورددار گازرسانی به روستاها هستیم ۲۴۸ روستا گاز دار شده اند ) [ رکورددار گازرسانی به روستاها هستیم ۲۴۸ روستا گاز دار شده اند ]