رکورددار گازرسانی به روستاها هستیم ۲۴۸ روستا گاز دار شده اند

اولین ها 29 اولین گازرسانی روستایی کیو ویدیو

22 فروردین 1398
کیو ویدیو
( رکورددار گازرسانی به روستاها هستیم ۲۴۸ روستا گاز دار شده اند ) [ رکورددار گازرسانی به روستاها هستیم ۲۴۸ روستا گاز دار شده اند ]