زوما کونته می‌خواهد با فوتبال نفس بکشیم

وقتی گزارشگر فوتبال حین گزارش پلیس می‌خواهد خودرو وی را نبرد کیو ویدیو

8 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( زوما کونته می‌خواهد با فوتبال نفس بکشیم ) [ زوما کونته می‌خواهد با فوتبال نفس بکشیم ]