زک افرون درموردونساهاجنزچی گفته

( زک افرون درموردونساهاجنزچی گفته ) [ زک افرون درموردونساهاجنزچی گفته ]