سازمان ملل 1000 کشته در عملیات ارتش میانمار علیه مسلمانان

( سازمان ملل 1000 کشته در عملیات ارتش میانمار علیه مسلمانان )از زماني که کيس هاي نقره اي در ايران براي وصل شدن به اينترنت دايال آپ کلي سر و صدا مي [ سازمان ملل 1000 کشته در عملیات ارتش میانمار علیه مسلمانان ]