سالک زمانی تیم سایپا کار سختی مقابل ما خواهد داشت باخت برای بادران اصلا اهمیتی ندارد

( سالک زمانی تیم سایپا کار سختی مقابل ما خواهد داشت باخت برای بادران اصلا اهمیتی ندارد ) [ سالک زمانی تیم سایپا کار سختی مقابل ما خواهد داشت باخت برای بادران اصلا اهمیتی ندارد ]